top of page

Kontaktéiert eis

Dir hutt eng Fro, Ureegung oder Bemierkung? Schreift eis!

Adresse postale

Handball Bieles

23, Cité Charles de Gaulle

L-4951 Bascharage

Siège social

Handball Bieles

341, route d'Esch

L-4451 Belvaux

Hall Sportif

Kannercampus Belval

1. passage Pablo Picasso

L-4368 Belvaux

Angaben wurden erfolgreich versendet!

bottom of page